Procedura zawierania umów

Drukuj PDF

 

W celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów należy zgłosić się osobiście do działu usług PGK „Saniko” znajdującego się przy ul. Komunalnej 4. Tutaj nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w wypełnieniu dokumentów.

Klienci indywidualni

Aby podpisać umowę na świadczenie usług w zakresie opróżniania pojemnika klient powinien wypełnić deklarację, w której zawarte są informację na temat gromadzonych odpadów oraz ilości osób zameldowanych na posesji. Na tej podstawie ustalamy typ pojemnika oraz najkorzystniejszą częstotliwość opróżniania. Ustalenie częstotliwości opróżniania pojemników musi być zgodne z przepisami Uchwały Nr 120/XII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Włocławek.

W celu świadczenia dodatkowych usług tj. wywóz odpadów pobudowlanych czy wielkogabarytowych również należy zgłosić się do naszego Przedsiębiorstwa i podać niezbędne informacje o rodzaju i ilości oraz miejscu i terminie odebrania odpadów.

Wymagane dokumenty w celu:
Podpisania umowy:Zlecenia usługi:

  Osoby indywidualne:

    Akt własności posesji lub umowa najmu
    Dowód osobisty

  Osoby indywidualne:

      Dowód osobisty

Podmioty gospodarcze

W celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie opróżniania pojemnika podmiot winien wypełnić deklarację, w której zawarte są informację na temat rodzaju gromadzonych odpadów, typu i ilości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania. Procedura dopuszczenia odpadów na składowisko innych niż zmieszane odpady komunalne wymaga od podmiotów gospodarczych:

 • sporządzenia podstawowej charakterystyki odpadu
 • wykonania testów zgodności przez laboratoria
 • dostarczenia w/w dokumentów do naszej siedziby przed zleceniem usługi

Wykaz odpadów niewymagających sporządzenia testów zgodności.

Grupa odpadów niewymagająca sporządzenia testów zgodności
Kod odpaduOpis
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 02 Szkło
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

Wymagane dokumenty w celu:
podpisania umowy:zlecenia usługi:
  Podmioty gospodarcze:
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • NIP
 • REGON
 • Umowa najmu lokalu
 • Pieczątka firmy

 

  Podmioty gospodarcze:
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
 • NIP
 • Upoważnienie do reprezentowania podmiotu

 

 


 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---