Kompostowanie odpadów organicznych

Drukuj PDF

Proces kompostowania odpadów organicznych przebiega w komposterze typ 16 o wydajności 2000 Mg/rok. Jest to urządzenie mobilne i zautomatyzowane charakteryzujące się trzy dobowym cyklem kompostowania odpadów. Kompostowaniu podlegają czyste odpady organiczne, pochodzące z dualnej zbiórki odpadów (tzw. frakcja mokra z dualnej zbiórki odpadów tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pochodzące z pielęgnacji zieleni komunalnej, odpady z targowisk i bazarów, resztki żywności itp.) oraz ustabilizowane osady ściekowe z małych, wiejskich oczyszczalni ścieków. Wyprodukowany w komposterze kompost docelowo będzie wykorzystywany jako polepszacz glebowy i przeznaczony na potrzeby własne zakładu.

Uszlachetnianie przekompostowanej masy organicznej odbywa się w sekcji uszlachetniania kompostu w skład której wchodzą:

  • moduł sita bębnowego "Twister" – z funkcją frakcjonowania dojrzałego kompostu na ziarno do i powyżej 20 mm średnicy.
  • moduł separatora powietrznego i balistycznego "Tajfun" z funkcją oddzielania zanieczyszczeń lekkich i sprężystych (lekkie tworzywa, rozdrobnione szkło, kamienie, ceramika itp.).
kompostowanie_odpadow_533

Eksploatacja pryzmy energetycznej

Odpady organiczne wyselekcjonowane jako frakcja drobna i średnia podsitowa, z linii sortowniczej L1 ze względu na dużą zawartość zanieczyszczeń nie jest materiałem, który można wykorzystać do produkcji kompostu. W celu zagospodarowania odpadów organicznych pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów organicznych i uniknięcia składowania tych odpadów na składowisku zastosowano proces biodegradacji tych odpadów w pryzmie energetycznej.
Dzięki zastosowanej metodzie w sposób kontrolowany zachodzi proces mineralizacji, w wyniku którego powstaje materiał inertny, który zostanie wykorzystany na przesypki sanitarne oraz warstwy rekultywacyjne. Biogaz powstający w wyniku mineralizacji jest ujmowany dzięki zamontowanym studniom odwadniająco-odgazowującym i wykorzystywany jako paliwo w generatorze energii elektrycznej.

Zalety zastosowanego procesu kompostowania:

  • uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu,
  • pelna higienizacja odpadów organicznych,
  • zmniejszenie o ok. 30-50% ilosci odpadów kierowanych na skladowisko,
  • prosta tradycyjna technologia, realna do stosowania i uzasadniona ekonomicznie.
 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---