25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat.

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach poprzez

 • dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego
 • Zapisywanie na urządzeniu użytkownika pliku tekstowego cookie.

II. Formularze

1. Formularz zawarty w dziale kontakt służy do łatwego i szybkiego wysłania informacji drogą elektroniczną na adres saniko@saniko.com.pl
2. Dane personalne, które użytkownik umieści w formularzu służą jedynie do usprawnienia komunikacji
3. Dane przesłane za pomocą formularza nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

III. Pliki cookie

1. Strona internetowa www.saniko.com.pl w sposób anonimowy i automatyczny zbiera informacje zawarte tylko w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu osoby, zwanej dalej użytkownikiem, korzystającej z serwisu www.saniko.com.pl.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisu zgadza się na zapisywanie, edycję oraz odczyt pliku cookie umieszczonego w jego urządzeniu.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu:

 • zbierania i przygotowania statystyk dotyczących ilości użytkowników
 • dostosowywania zawartości i wyglądu serwisu dla każdego użytkownika indywidualnie

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookie. Może się to wiązać z ograniczeniem niektórych funkcji serwisu.

Historia

Historia powstania Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej „Saniko” sięga roku 1930. Datę tę można uznać za początek funkcjonowania pierwszego, komunalnego zakładu we Włocławku, posiadającego wszystkie składniki majątkowe dla świadczenia usług publicznych. Zakładowi Oczyszczania Miasta powierzono dwie funkcje usługowe, a mianowicie:

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych z placówek usług publicznych oraz nieruchomości prywatnych
 • zabezpieczenie konnego transportu osobowego dla potrzeb obsługi konduktów pogrzebowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

W pierwszych latach po II wojnie światowej Zakład Oczyszczania Miasta funkcjonował na bazie majątku trwałego z lat 30-tych, który stanowiły: dwa parterowe budynki drewniane kryte papą, szopa drewniana dla wozów i dwa budynki murowane parterowe, w tym jeden budynek administracyjny.

Oczyszczanie miasta wykonywano w sposób ręczny (łopaty, miotły) i przy użyciu transportu konnego, który stanowiły: 12 wozów jedno i dwukonnych, 3 beczkowozy do wywozu fekalia oraz 15 koni. Ponadto Włocławki ZOM otrzymał z demobilu wojennego 1 francuski samochód asenizacyjny marki „Panchard” oraz 1 ciągnik niemiecki marki „Lanz Buldog”.

Przedmiot działania ZOM-u w latach 1946-1950 było:

 • zamiatanie oraz odśnieżanie ulic i placów wskazanych przez Zarząd Miasta,
 • oczyszczanie jezdni, chodników i placów z padłych zwierząt domowych (psy, koty),
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych z placówek usług publicznych oraz zakładów przemysłowych,
 • opróżnianie śmietników, dołów kloacznych i szamb w posesjach mieszkalnych oraz wywóz nieczystości na wysypisko.

Działalność zakładu skoncentrowana była głównie na obsłudze urzędów, placówek usług publicznych oraz nieruchomości mieszkalnych przy głównych ulicach miasta. Jak wynika z danych archiwalnych w roku 1949, usługami oczyszczania miasta objęte było 34% długości ulic i placów, 4 tys. nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz około 3 tys. nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji miejskiej.

W dniu 24 stycznia 1951 r. na podstawie Uchwały nr 3/26 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku oraz przepisu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1960 r. nr 18 poz. 111) powołano we Włocławku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20.

W skład nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego usług komunalnych weszły:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kilińskiego 20,
 • Zakład Komunikacji Samochodowej przy ul. Kilińskiego 20,
 • Zakład Oczyszczania Miasta przy al. Chopina 7/9,
 • Zakład Pogrzebowy przy ul. Chopina 3,
 • Łaźnia Miejska przy ul. Polewki (Kapitulna) 18,
 • Hotel „Victoria” przy ul. Przedmiejskiej 1/3,
 • Pralnia przy ul. Szpitalnej.

Podstawowe urządzenia do oczyszczania miasta w MPGK Włocławek w latach 1960-1975:

 
Rok Tabor samochodowy do wywozu nieczystości w sztukach Pojemniki typu SM-110 szt.
stałych płynnych
1960 3 1 1792
1965 17 2 4700
1970 19 3 6720
1975 14 2 8650

 

Rok 1960 przyniósł przełom w technice i technologii oczyszczania Włocławka. Od tego roku następuje proces zastępowania taboru konnego w wywozie nieczystości stałych taborem samochodowym. Definitywne rozstanie z transportem konnym w oczyszczaniu Włocławka nastąpiło w 1963 r. Transport samochodowy stanowiły głównie importowane z Czechosłowacji ciężarowe samochody bezpylne marki „Skoda”, z urządzeniem do mechanicznego opróżniania pojemników oraz liniowym zgniotem nieczystości.

Wprowadzanie taboru samochodowego do oczyszczania Włocławka spowodowało:

 • zwiększenie zdolności usługowej i objęcie terytorium całego miasta usługami Zakładu Oczyszczania Miasta,
 • ustalenie w mieście tras wywozu nieczystości stałych,
 • zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości stałych,
 • rozbiórkę przedwojennych murowanych śmietników w posesjach mieszkalnych i budowę pergoli dla pojemników typu SM-110.

Rosnące ilości taboru samochodowego do oczyszczania miasta wymagały urządzenia odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci: garaży, warsztatu do wykonywania przeglądów i napraw bieżących, magazynu części zamiennych, zakładowej stacji paliw i myjni pojazdów. Ponadto zwiększające się wymagania w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wymagały urządzenia odpowiednich pomieszczeń sanitarnych dla pracowników (szatnie, natryski, jadalnia). Tych funkcji nie mogły spełniać przedwojenne szopy drewniane, które na początku lat 60-tych zostały rozebrane. Budowa nowoczesnej bazy Zakładu Oczyszczania Miasta prowadzona była w latach 1966-1972.

W roku 1968 oddano do użytku budynek warsztatowy o powierzchni 968m2.W budynku tym znajdowały się 3 kanały do napraw podwozi samochodowych, narzędziownia i maszyny do obróbki metalu.

W roku 1969 oddano do użytku budynek administracyjny o powierzchni 472m2 przy ul. Komunalnej 4, do którego przeniesiono biura dyrekcji MPGK z ul. Kilińskiego 20.

W roku 1970 wybudowano zakładową stację paliw z podziemnymi zbiornikami, z której korzystały oprócz samochodów MPGK także wozy innych firm komunalnych (Miejska Służba Drogowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, samochody Prezydium MRN).

W roku 1971 przebudowano portiernię przy bramie wejściowej, wybudowano myjnię i zasieki do składowania opału.

W roku 1972 wybudowano garaże o powierzchni 721m2, ogrodzono nieruchomość i parkingi zakładowe.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

W krótkim okresie czasu po utworzeniu województwa włocławskiego (1.06.1975) doszło do rozszerzenia przestrzennego zakresu działania włocławskich przedsiębiorstw komunalnych oraz nowego uprofilowania ich działalności. Na mocy Zarządzenia nr 66/76 Wojewody Włocławskiego z dnia 15 czerwca 1976r dotychczasowe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej 4 zostało przekształcone w Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W skład Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 1976r weszły tylko 3 zakłady z dawnego MPGK, tj.

 • Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Komunalnej 4,
 • Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej przy ul. K. Napierskiego 71 (Papieżka),
 • Łaźnia Miejska przy ul. Polewki 18 (Kapitulna).

Czynniki rozwoju urbanistycznego Włocławka zdominowały potrzeby podregionu i tworzyły nową wielkość popytu na usługi oczyszczania miasta w wymiarze dwukrotnie większym niż dotychczas, tj. w roku 1975. Sprostanie tak dużym wyzwaniom mogło być realne tylko w warunkach istotnego wzrostu ilości specjalistycznego taboru do oczyszczania miasta oraz wyposażenia posesji w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia nieczystości stałych.
Rozwój usprzętowienia i usług w oczyszczaniu miast przez RPGK przedstawia poniższa tabela.

Tabor samochodowy w RPGK Włocławek w latach 1975-1990

Rok Tabor samochodowy do wywozu nieczystości w sztukach
stałych płynnych
1975 14 2
1980 19 4
1985 30 5
1990 17 5

 

Sprzęt specjalistyczny do oczyszczania miasta i efekty usługowe RPGK Włocławek w roku 1985 i 1988

L.p. Wyszczególnienie 1985 1988
I Wywóz nieczystości stałych
1. pojazdy specjalne ogółem szt.
w tym:
30 32
  – z nośnikami kontenerowymi SMW 7 7
2. Pojemniki ogółem szt.
w tym:
7068 7124
  – typ SM 110 litrów
– typ SM 1100 litrów
– kontenery naczepowe
5922
1146
160
5748
1376
190
II Mechaniczne oczyszczanie ulic
1. Zmywarki z podwoziem 1 2
2. Zamiatarki samobieżne uliczne 4 5
3. Piaskarko-solarki samochodowe 2 3

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.

W dniu 30 grudnia 1991r Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII /120/91 o przekształceniu państwowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego we Włocławku w jednoosobową spółkę gminy. Uchwała ta rozstrzygała o:

 • nazwie nowego podmiotu gospodarczego, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” spółka z o.o.,
 • wydzieleniu z przekształconego majątku RPGK wysypiska śmieci w Machnaczu gm. Brześć Kujawski,

W dniu 23 grudnia 1992r. umocowani przedstawiciele Zarządu Miasta Włocławka oraz dyrekcji RPGK podpisali akt notarialny nr 3490 przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, która została utworzona na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990r o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 51 poz. 298) i działa na podstawie przepisów kodeksu handlowego oraz innych przepisów prawa dotyczących podmiotów gospodarczych, usług komunalnych itd.

W dniu 8 stycznia 1993r postanowieniem Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy we Włocławku wpisano do rejestru handlowego (dz. B nr RHB 795) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kolejnym ważnym faktem w historii przedsiębiorstwa jest udzielenie przez Urząd Patentowy RP w dniu 14 kwietnia 2003 r włocławskiemu „Saniko” prawa ochronnego (na okres 10 lat) na zgłoszony znak towarowy (nr Z-206 465) używany od roku 1999. Znak ten tworzy słowo „Saniko” oraz stylizowany płomień w kolorze czerwonym i czarnym na białym tle.

Przedmiotem działalności spółki według rejestru handlowego jest:

 • świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • dystrybucja gazu bezprzewodowego,
 • świadczenie usług transportowych,
 • produkcja elementów do utrzymania czystości miasta,
 • eksploatacja wysypisk nieczystości,
 • gospodarka pojemnikami do gromadzenia nieczystości oraz ich dzierżawa,
 • obsługa punktów zlewnych nieczystości płynnych,
 • naprawa pojazdów samochodowych,
 • usługi w zakresie usług ślusarskich, spawalniczych, obróbki mechanicznej,
 • inne usługi komunalne na rzecz zleceniodawców, tj. sortowanie i segregacja nieczystości, oczyszczanie, zamiatanie i odśnieżanie ulic, konserwacja zieleni wysokiej, recykling odpadów komunalnych, przemysłowych itp.

Spółka podjęła działalność produkcyjno-usługową jako komunalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, pracujące na zasadach kodeksu handlowego i funkcjonujące w gospodarce rynkowej.
Władzami spółki są:

 • zgromadzenie wspólników jako najwyższa władza spółki, którą sprawuje Zarząd Miasta Włocławka. Oprócz zadań określonych w przepisach kodeksu handlowego i umowie spółki Zgromadzenie Wspólników wypełnia rolę pośrednika między samorządem miasta a spółką komunalną w zakresie podejmowania najważniejszych decyzji o charakterze majątkowym dla spółki i usługowym dla mieszkańców miasta. Gmina miejska Włocławek, pozostając właścicielem majątku komunalnego, nie administruje bezpośrednio działalnością oczyszczania miasta. W jej imieniu nadzór właścicielski przejęło zgromadzenie wspólników i rada nadzorcza.
 • rada nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych uchwałą wspólników. Rada nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej aspektach. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy: badanie sprawozdań zarządu z działalności gospodarczej i finansowej, rozpatrywanie wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat, badanie zgodności zapisów rachunkowych z dokumentami i stanem faktycznym oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań. Dla realizacji powyższych obowiązków rada nadzorcza dysponuje odpowiednimi uprawnieniami w stosunku do zarządu i pracowników spółki wyrażającymi się m. in. powoływaniem i odwoływaniem członków zarządu, zatwierdzaniem schematu i regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu działania zarządu, a także prawem rewizji majątku spółki.
 • zarząd Spółki, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy związane z ekonomiczno-technicznym i kadrowym utrzymaniem przedsiębiorstwa, świadczenie odpłatne usług określonych w statucie oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz.

Głównym przedmiotem działalności PGK „Saniko” Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, polegających na ciągłym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Włocławka w zakresie wywozu nieczystości stałych z gospodarstw domowych. Spółka może również świadczyć odpłatne usługi w zakresie oczyszczania ulic i placów, chodników i inne usługi komunalne a także prowadzić wywóz nieczystości stałych w ośrodkach osiedleńczych poza Włocławkiem.

Systemowa i statutowa liberalizacja zakresu przedmiotowego działania przedsiębiorstwa stworzyła szansę na pomyślność ekonomiczną i rozwój najstarszej firmy komunalnej Włocławka.

Skip to content
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ